Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

Visie

In het schooljaar 2018-2019 zijn we met het bijna nieuwe team aan de slag gegaan met de visie van de Finneblom. Vanuit welke kernwaarden willen wij het onderwijs vormgeven, wat is ons hoger en gewaagd doel en wat zijn onze kernkwaliteiten. Welke pijlers ziet u in ons onderwijs terug? Hieronder kunt u lezen waar de school voor staat: 

Kernwaarden 
Effectiviteit l Reflectie l Zelfstandigheid l Vrijheid & verantwoordelijkheid l Samenwerken

Hoger doel
We laten kinderen groeien, zodat elk kind tot bloei komt. 

Gewaagd doel
Kinderen ondersteunen door ze te begeleiden bij het leren en het leven om ze maximale kansen te geven op een waardevol gelukkige toekomst. 

Kernkwaliteiten
Goed pedagogisch klimaat l ambitieus l betrokken bij elkaar & de omgeving l ontwikkelingsgericht op cognitief & sociaal gebied 

De pijlers
Dalton
Op onze school wordt daltononderwijs gegeven, omdat onze leerkrachten een visie hebben op hoe je als (volwassen) mens in de steeds veranderende maatschappij zou moeten  functioneren (“Mensen zonder vrees”). Daltononderwijs is een combinatie van leeropbrengsten & persoonlijke ontwikkeling. Ons pedagogisch-didactisch handelen en organisatorisch handelen  geven we vorm aan de hand van de vijf kernwaarden, alles vanuit vertrouwen.

Basisvaardigheden: taal (lezen en schrijven) en rekenen
Kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. Een juiste focus op deze vaardigheden vergroot ieders kansen.

Wereldburgerschap
We leiden de leerlingen op tot wereldwijze, kritische denkers. Wij zijn op zoek naar een methode dat de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, maatschappijleer, muziek en cultuur verbindt. Wij van mening zijn dat kinderen meer leren wanneer deze vakken in samenhang worden aangeboden. De leerlingen krijgen vanaf groep 5 Engelse les. De kinderen krijgen in alle groepen “Kanjertraining”. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. 

Handelingsgericht werken (HGW)
Handelsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. HGW gaat uit van zeven principes.

Building Learning Power: focus op leren en leercultuur (on hold)
Het doel van BLP is om het lerend vermogen bij kinderen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de groepen en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. BLP vergroot het concentratievermogen en het leerplezier van leerlingen, met als gevolg dat de leerresultaten omhoog gaan. BLP bereidt kinderen goed voor op een onzekere toekomst. Tegenwoordig staan we als school voor de uitdaging om niet alleen op te leiden voor toetsresultaten, maar ook voor een leven lang leren. BLP staat on hold, omdat wij vinden dat BLP een verdieping is van ons daltononderwijs. We volgen met het nieuwe team eerst een daltonscholing. 

 

AGENDA

Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

 

AGENDA

Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

 

AGENDA