Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

MR

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk inspraakorgaan binnen onze school. In de loop der jaren is de wens gegroeid om de positie van ouders in het onderwijs meer te versterken. Om dat te bereiken is in 1992 de Wet Medezeggenschap Onderwijs ingevoerd. Hierdoor hebben ouders meer invloed op bijvoorbeeld de vormgeving van het opvoedkundige karakter van de school, op het opstellen van het schoolplan en op allerlei zaken die te maken hebben met de organisatie van de school.

Je zou kunnen zeggen dat de MR van een school is wat de ondernemingsraad is in een bedrijf; zij bewaakt namens personeel, leerlingen en ouders/verzorgers de goede gang van zaken op school.

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelgeleding). Elk van deze twee geledingen heeft in haar taken een eigen inbreng, die voortkomt uit de eigen verantwoordelijkheid. De ouders in de MR worden uit en door de ouders van de school gekozen, de personeelsleden uit en door het personeel. Iedereen die tot één van deze groepen behoort mag zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich ook verkiesbaar stellen (passief kiesrecht).
Soms gebeurt het dat er meer kandidaten dan vacatures zijn voor één van de geledingen in de MR , dan organiseert de MR verkiezingen. Als er net zo veel of minder kandidaten dan vacante plaatsen zijn, zijn er geen verkiezingen nodig. De kandidaten worden dan beschouwd als gekozen.

Wat doet onze MR?

Kort gezegd behartigt de MR de belangen van leerlingen, ouders en personeel en weegt die belangen af om tot een evenwichtig oordeel te komen. Samen bepalen ouders en personeel een groot deel van de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de Finneblom.

Hoe doet die MR dat dan?

In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn de taken van de MR vastgelegd. Binnen de school heeft de MR als taak om de openheid en het onderlinge overleg te bevorderen. Daarvoor heeft de MR bevoegdheden die in de wet geregeld zijn:

1.       Recht van informatie: de directie moet de MR informeren over alle belangrijke zaken waar de ze mee bezig is. Alle zaken die spelen bij het schoolbeleid dienen zo spoedig mogelijk aan de MR bekend gemaakt te worden.
2.       Recht van advies: over wettelijk vastgelegde onderwerpen moet de directie de MR om advies vragen, maar de MR mag ook ongevraagd advies geven.
3.       Recht van instemming: In andere wettelijk vastgelegde onderwerpen dient de directie om instemming van de MR te vragen voordat een besluit kan worden genomen.

Soms heeft een bevoegdheid betrekking op de gehele MR en soms maar op één geleding. De begroting is bijvoorbeeld een zaak voor de gehele MR. Het taakbeleid is echter een zaak die specifiek is bestemd voor de personeelsgeleding. De besteding van de gelden van de ouderbijdrage zijn daarentegen weer zaken voor de geledingen ouders / verzorgers.

Hoe vaak komt de MR samen?

De MR vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar. Bij die vergaderingen kan de directeur aanwezig zijn, maar dat is geen voorwaarde.  Tijdens een vergadering staan er altijd vaste punten op de agenda (bijv. begroting), deze worden aangevuld met actuele punten (het organiseren van PR voor de school).

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

In de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) zijn alle basisscholen binnen een schoolorganisatie vertegenwoordigd. Bij ons heet die schoolorganisatie OPO Furore. In de GMR zitten een aantal vertegenwoordigers die contact houden met de basisscholen binnen die organisatie. Op dit bovenschoolse niveau worden beslissingen genomen over de verdeling van de middelen over de verschillende scholen. Ook worden hier besluiten genomen over onderwerpen die voor alle scholen van betekenis zijn en waarvoor het praktisch is om deze op bovenschools niveau te regelen.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad
 Hiernaast ziet u een overzicht van de leden van de MR. Aarzelt u niet vragen te stellen of opmerkingen te maken – alle leden van de MR staan daarvoor graag open!

Zie ook www.medezeggenschapsraden.nl

 

Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

AGENDA

 

Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

AGENDA

 

AGENDA