0512-382700
Visie

Visie

De Pijlers

Visie

Basisvaardigheden

De basisvaardigheden zijn taal (lezen en schrijven) en rekenen.
Kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. Een juiste focus op deze vaardigheden vergroot ieders kansen.

- Taal
Omdat een goede beheersing van de taal in grote mate je verdere loopbaan bepaald, hebben alle domeinen (lezen, schrijven, mondelinge taal, woordenschat en meertaligheid) en daarnaast ook spelling een duidelijke focus op De Finneblom. Door middel van het volgen van de leerlijnen, zorgen wij ervoor dat het complete basisprogramma aan bod komt. Hierbij wordt ook naar de individuele leerling gekeken, zodat iedere leerling krijgt wat hij of zij nodig heeft. Wij vergroten de betrokkenheid van het taalonderwijs door de verschillende domeinen te koppelen, waar kan, aan thema's die op dat moment aan bod komen in de klassen. Dit doen wij onder andere door aan te sluiten bij de units van IPC, maar ook door mee te doen aan bijvoorbeeld de Kinderboekenweek. Op leesgebied vinden wij het belangrijk om aandacht te besteden aan leesmotivatie en leesplezier. Als je met motivatie en/of plezier leest maak je onbewust sprongen in je taalontwikkeling. Hiervoor maken wij gebruik van De Bieb Op School en praten de leerlingen met elkaar over de boeken die zij lezen. De leerlingen worden door de leerkrachten gestimuleerd hun eigen ontwikkelingen te volgen met onder andere kindgesprekken en hun eigen portfolio. Dit maakt de leerlingen eigenaar van hun eigen leren en vergroot hun motivatie om te groeien en te bloeien. Dit schooljaar zal het implementeren van de nieuwe methode Staal voor taal en spelling op het programma staan.

- Rekenen
Onze visie op het rekenonderwijs is dat elk kind kan rekenen. Hiervoor creëren wij een stevige basis vanuit de leerlijnen en met behulp van automatiseren en rekenspellen. Elk kind krijgt meerdere oplossingsmanieren aangeboden en kiest wat het beste bij hem of haar past. Wij rekenen waar mogelijk op niveau van de leerling en bieden extra uitdaging aan voor de kinderen die dit nodig hebben. Ons doel is dat aan het eind van de basisschool leerlingen minimaal uitstromen op 1f niveau en streven wij naar een 2f niveau. Wij beginnen het schooljaar met de implementatie van de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen versie 5. Het afgelopen schooljaar zijn wij als team met de keuze van een nieuwe methode bezig geweest. Deze methode past het beste bij onze school, leerlingen en onze visie. Vanaf groep 1 worden er rekenactiviteiten gedaan. Groep 3 t/m 5 rekenen op papier en groep 6, 7 en 8 rekenen online. Er is bewust voor deze verdeling gekozen: voor jongere leerlingen is het fijner om op papier te werken, zodat ze nieuwe bewerkingen en de basis van het rekenen goed onder de knie krijgen. Het komende jaar zal rekenen regelmatig op de planning staan voor het team, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat de nieuwe methode goed wordt geïmplementeerd op onze school. Naast de rekenlessen vinden wij het ook belangrijk dat leerlingen spelenderwijs in aanraking komen met rekenen. Zo doet De Finneblom mee met de Grote Rekendag en hebben wij een rekenspellen en materialenkast waar gebruik van wordt gemaakt tijdens de lessen en circuits.

Wereldburgerschap

Wij willen leerlingen opleiden tot wereldwijze, kritische denkers die door samenwerking de wereld gaan versterken. Dit doen wij middels International Primary Curriculum (IPC). Dit is een programma voor de zaakvakken (aardrijkskunde, natuur, techniek en geschiedenis) en de creatieve vakken (handvaardigheid en tekenen), waarbij effectief leren centraal staat.

Daarnaast is De Finneblom een Kanjerschool. Een goed pedagogisch klimaat is voor goed onderwijs de basis. Wij willen nadrukkelijk aandacht schenken aan het omgaan met elkaar. De Kanjertraining vormt voor ons een leidraad om pedagogisch beleid te maken. De training bestaat uit lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).