0512-382700
Visie

Visie

De pijlers

Visie

Basisvaardigheden

De basisvaardigheden zijn taal (lezen en schrijven) en rekenen.

Kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. Een juiste focus op deze vaardigheden vergroot ieders kansen.

Handelingsgericht werken (HGW)

Handelsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. HGW gaat uit van zeven principes.

Wereldburgerschap

We leiden de leerlingen op tot wereldwijze, kritische denkers. Wij zijn op zoek naar een methode dat de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, maatschappijleer, muziek en cultuur verbindt. Wij van mening zijn dat kinderen meer leren wanneer deze vakken in samenhang worden aangeboden. De leerlingen krijgen vanaf groep 5 Engelse les. De kinderen krijgen in alle groepen “Kanjertraining”. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken.