0512-382700
Ouderraad

Ouderraad

De rol van de ouderraad

Ouderraad

Oudervereniging en Ouderraad (OR)
Activiteiten zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstviering Pasen, Koningsspelen, het afscheid van groep 8 en activiteiten tijdens de laatste schooldag…… Het hele schooljaar zijn er activiteiten voor de leerlingen van de Finneblom.

De ouderraad (OR) levert een structurele bijdrage bij de organisatie en uitvoering van activiteiten. Dit in samenwerking met leerkrachten en directie. De ouderraad bestaat uit ouders uit de verschillende klassen en één leerkracht.

Ouderbijdrage
Activiteiten organiseren kost geld. Daarom vraagt de ouderraad u elk jaar om een ouderbijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld samen met de medezeggenschapsraad. De OR beheert deze gelden.
Tijdens de zakelijke ouderavond legt de OR, in overeenstemming met de MR, verantwoording af aan de ouders over de besteding van de gelden en de hoogte van de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is vrijwillig.

Uw hulp wordt gewaardeerd
De OR probeert de activiteiten zo veel mogelijk zelf te regelen. Toch kan het voorkomen dat er voor bepaalde activiteiten een beroep gedaan wordt op u als ouder. Vele handen maken immers licht werk. En uw hulp wordt zeer gewaardeerd, vooral ook door de leerlingen. U wordt hierover geïnformeerd via het Finneblomke, Parro of u wordt direct benaderd.