0512-382700
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Wat is een medezeggenschapsraad?

Aan een school is een medezeggenschapsraad verbonden, deze bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR is het wettelijke orgaan binnen de school. Zij is nauw betrokken bij de samenwerking tussen directie, personeel en ouders.
De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

Instemmingsrecht
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.

Het geven van advies
De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

Op de Finneblom nemen er twee ouders en twee leerkrachten plaats in de MR.

Oudergeleding:

  • Marjolein Reitsma
  • Folkert Baarsma

Personeelsgeleding:

  • Simone Vinkenborg

  • Janien Heslinga