Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

Dalton

Daltonschool de Finneblom!

Op 22 april 2014 is openbare basisschool "De Finneblom" in Boornbergum officieel door de Nederlandse Dalton Vereniging gecertificeerd als daltonschool.

 

Wat is daltononderwijs?

De Finneblom werkt volgens het concept van het daltononderwijs. Dit betekent dat ons pedagogisch-didactisch handelen en organisatorisch handelen uitgaat van de vijf kernwaarden van Dalton. Die kernwaarden zijn:

Zelfstandigheid
Weet hebben van jouw eigenheid en vertrouwen op jezelf, is de basis voor zelfstandig werken, zelfstandig leren, zelfstandig leven. We geven dit kinderen mee zodat ze in staat zijn om onafhankelijk hun verantwoordelijkheid te durven en te kunnen nemen om zo een bijdrage te leveren aan de wereld waarin zij lerend leven.

Samenwerken
Als individu zijn we onderdeel van de samenleving. Dit woord zegt alles; in de wereld leven we samen, zijn we op elkaar aangewezen. Om zelf hierin volledig te kunnen deelnemen is het van belang dat je als kind leert, om samen te werken en samen te leren. Het is van belang om te ontdekken dat door het verbinden van jouw talenten met die van de ander de samenleving versterkt wordt en zo een positieve leef -en leerplek wordt voor ieder die daar onderdeel van is.

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens. Vrijheid betekent, binnen ons onderwijs, eigen keuzes mogen maken en daar verantwoordelijkheid in krijgen en nemen. Op deze manier is er ruimte voor ieder individu om recht te doen aan eigenheid, eigen interesses, eigen behoeften, eigen doelen.
Verantwoordelijkheid geven, krijgen en nemen leidt automatisch tot gebondenheid.
Je bent in het leren en leven namelijk niet alleen verantwoordelijk voor jezelf maar ook voor de ander en het grotere geheel. Daarom is het maken van gezamenlijke afspraken en het aanbrengen van kaders van belang om recht te doen aan autonomie, competenties en de verbondenheid van leerlingen.

Effectiviteit  
Een krachtige leef – en leeromgeving waar de doelen voor iedereen helder zijn, biedt de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van tijd, middelen, mensen en ruimte.  .

Reflectie   
Alleen wanneer je lef en moed hebt om oprecht in de spiegel te kijken bied je jezelf de kans om te ontwikkelen. Dit vraagt om een gevoel van veiligheid en vertrouwen op jezelf en op de omgeving. Het is van belang dat je weet hebt van je talenten zodat je van daaruit verder kan ontwikkelen in dat wat aandacht en groei vraagt.
Zo ontstaat autonomie en is er ruimte om eigenaar van je eigen leef- en leerproces te worden.

 

Leerkracht op een daltonschool

Leerkrachten in een daltonschool helpen leerlingen niet alleen met het verwerken van de leerstof maar zijn voor de leerlingen ook een inspirator en een coach. Hun rol in het leerproces is onmisbaar. Voor een leerkracht is het dan ook van belang om te weten hoe leerlingen het beste leren. Alleen dan kan hij de leerling begeleiden met als leerdoel dat de leerling meer inzicht krijgt in zijn eigen leerproces.

Een goede daltonleerkracht beheerst zijn vak, heeft de vaardigheid om de inhoud van het vak over te dragen en weet ook variatie aan te brengen in de wijze waarop dit gebeurt. Hij weet om te gaan met leerlingen met een verschillende achtergrond en begaafdheid. Het psychologische en pedagogische aspect van lesgeven is minstens even belangrijk als de vakinhoud.

Is daltononderwijs vooral groepswerk?

Nee. Daltononderwijs is geen strak systeem, dus alle vormen van onderwijs komen voor: klassikale instructie, individueel werk, groepswerk, projectonderwijs enz. In alle lokalen staan de tafels in groepjen.

Is mijn kind geschikt voor daltononderwijs?

Daltonleerlingen worden niet "zelfstandig en samenwerkend" geboren, althans: we komen ze zo niet vaak tegen! Iedereen die het leuk en belangrijk vindt om dingen zelf te weten en zelf te kunnen zal de motivatie en het doorzettingsvermogen meebrengen voor onze school. We leren leerlingen om geleidelijk met steeds meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om te gaan. Zelfstandig, maar ook samen met anderen. Waar nodig heeft de leerkracht zeker een sturende rol!

Het onderwijs op de Finneblom anno nu

Leerlingen die nu in groep 8 zitten gaan waarschijnlijk rond het jaar 2075 met pensioen. We kunnen ons nu nauwelijks een voorstelling maken hoe de maatschappij er over 10 jaar uitziet, laat staan over 50 jaar. Welke mensen passen daarbij? Over welke kwaliteiten moeten deze mensen beschikken?

Wij geven vanuit onze visie invulling aan het stimuleren van creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerking: dat zijn volgens ons de “skills” van de 21e eeuw.

            "Wat we nodig hebben in deze maatschappij is mensen zonder vrees".

                                                            Helen Parkhurst             

Onder 'hard skills' wordt specifieke kennis en vaardigheden verstaan, die kunnen worden gedefinieerd en gemeten. Voorbeelden van hard skills zijn vaardigheden zoals:
* lezen en schrijven
* rekenen
* het spreken van een vreemde taal
* de vaardigheid om bepaalde computerprogramma's of speciale apparatuur te gebruiken.

Onder 'soft skills" verstaan we persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Soft skills is een verzamelnaam voor de persoonlijke eigenschappen, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, persoonlijke gewoonten, respect en optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen:
* informatievaardigheden, organisatievaardigheden
* probleemoplossend vermogen
* reflecteren, kritisch denken
* teamwork in een groep
* op opbouwende wijze omgaan met culturele verschillen (culturele intelligentie)
* het motiveren van zichzelf en anderen
* coachen
* luisteren
* metacognitieve vaardigheden
* zelfvertrouwen.

Al deze “skills” zijn verweven in ons onderwijsaanbod.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met de directie of één van de leerkrachten!

Finneblom in ontwikkeling

In 2012 heeft de Nederlandse Daltonvereniging een nieuwe identiteit geformuleerd. Daarin zijn de drie "oude" daltonprincipes vrijheid (in gebondenheid), zelfstandigheid en samenwerken ingewisseld voor de 5 daltonkernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie.

We zijn dit schooljaar opnieuw gestart met een daltontraject. We hebben het daltonhandboek met elkaar besproken. Ouders van de school kunnen het handboek via MijnSchool inzien. Mocht u als derde geïnteresseerd zijn, dan mailen wij het handboek graag naar u. 

 

AGENDA

Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

 

AGENDA

Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

 

AGENDA